en
Sprog
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Maskinoversættelse
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • ingen
 • pl
 • tr

Principper for personlig databehandling

Kære kunde,

Lad os informere dig om, hvordan Easy Software (herefter også kaldet "vi" eller "vores firma") behandler dine personlige data i forbindelse med tilbud, indgåelse, levering og vedligeholdelse af selskabets produkter og tjenester.

Formålet med disse principper er at give dig oplysninger om de personlige data, vi indsamler, hvordan vi behandler dem, hvilke kilder vi får dem fra, hvilket formål vi bruger dem til, hvem vi kan levere data til, hvor du kan få oplysninger om dine personlige data, vi behandler, eller hvad er dine individuelle rettigheder vedrørende beskyttelse af personoplysninger.

Læs derfor indholdet af disse principper. Vi vil med glæde besvare dine spørgsmål i et af vores filialer hos Easy Software Ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannien eller via e-mail: info@easysoftware.com.

1. Generelle oplysninger

Vores firma er underlagt forskellige lovbestemte forpligtelser vedrørende behandling af kundens personlige data, som vi skal overholde, især med hensyn til opfyldelse af vores kontraktlige forpligtelser eller udøvelse af offentlig myndighed. I den henseende vil vi ikke være i stand til at levere vores produkter og tjenester overhovedet uden at blive givet dine personlige data. Vi behandler også personlige data fra kunder uden for rammerne af vores lovbestemte forpligtelser med henblik på kundeservice og til at adressere dig med målrettede tilbud på produkter og tjenester. Vi har brug for dit samtykke til at gøre dette. Hvis du beslutter dig for ikke at give dit samtykke i disse tilfælde, kan vores leverede produkter eller tjenester begrænses eller ændres på anden vis afhængigt af omfanget af data, vi har ret til at behandle. Hver klient er informeret om omfanget af begrænsninger eller justeringer.

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, gælder alle oplysninger heri også for behandling af personoplysninger hos potentielle kunder, dvs. personer, som vi er i kontakt med, men som endnu ikke har etableret et kontraktforhold samt tidligere kunder. Oplysningerne heri gælder også i rimeligt omfang for behandling af andre personers personoplysninger med hensyn til hvem selskabet har visse forpligtelser eller med hvem vores firma er i direkte kontakt uden at være i kontraktforhold med dem ( som repræsentanter for juridiske enheder).

1.1. Principper for personoplysninger

Som en del af behandlingen af ​​dine personlige data respekterer vi de bedste standarder for beskyttelse af personoplysninger og overholder især følgende principper:

(a) Vi behandler altid dine personlige data for et klart og forståeligt defineret formål ved hjælp af definerede midler på en bestemt måde og kun for en tid, der er nødvendig med hensyn til formålet vi behandler kun præcise personoplysninger om klienter og sikrer, at deres behandling svarer til og er nødvendig for det definerede formål

(b) Vi beskytter og behandler dine personlige data på en måde, der sikrer størst mulig sikkerhed for dataene og forhindrer uautoriseret eller utilsigtet adgang til klientens personoplysninger, deres modifikation, ødelæggelse eller tab, uautoriserede overførsler, anden uautoriseret behandling eller andet misbrug

(c) Vi informerer dig altid tydeligt om behandlingen af ​​dine personlige oplysninger og dine rettigheder til at modtage præcise og fuldstændige oplysninger om omstændighederne i forbindelse med sådan behandling samt dine øvrige beslægtede rettigheder

d) På vores firma overholder vi passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der matcher alle mulige risici; Alle personer, der kommer i kontakt med kundens personoplysninger, er forpligtet til at fortolke de oplysninger, der er erhvervet i forbindelse med behandlingen af ​​sådanne oplysninger, fortroligt.

2. Oplysninger om behandling af personoplysninger

2.1. Oplysninger om administratoren

Administratoren af ​​dine personlige data er vores firma, dvs. Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannien, ID: 08960980

2.2. Formål og retsgrundlag for behandling

2.2.1. Behandling af personlige data uden dit samtykke

Dette vedrører normalt situationer, hvor du er forpligtet til at videregive visse personlige oplysninger til os som en betingelse for at lade os give dig vores produkt eller service, eller hvor vi har ret til at behandle dine personlige data, der er erhvervet ellers.

(a) I henhold til loven har vi ret til at behandle dine personlige data uden dit samtykke med henblik på at overholde vores lovbestemte forpligtelser, især:

i) overholdelse af lovpligtige oplysninger til offentlige myndigheder

(ii) overholdelse af arkiveringsforpligtelser

(b) Konklusion eller udførelse af en kontrakt med dig.

c) Beskyttelse af rettigheder og interesser, der er beskyttet ved lov, især med hensyn til løsning af alle tvister, især med henblik på ret eller andre tvister.

2.2.2. Behandling af personoplysninger med dit samtykke

Dette gælder især situationer, hvor du frivilligt er enig i, at vi behandler de leverede eller ellers erhvervede personoplysninger. Ikke at give dit samtykke kan være en grund, der forhindrer vores virksomhed i at levere bestemte produkter eller tjenester eller tvinge det til rimeligt at tilpasse tilgængeligheden, omfanget eller betingelserne for de leverede produkter og tjenester.

Baseret på dit samtykke behandler vores firma dine personlige data til følgende formål:

a) kundeservice Det drejer sig om aktiviteter, der ikke står til opfyldelse af en kontrakt eller en anden juridisk ramme for personlig databehandling, og omfatter følgende: i) markedsundersøgelser ii) overvågning af klienthandlinger på selskabets hjemmeside i forbindelse med de udbudte tjenester ( Derfor vedrører dette formål ikke blot opkøb af information om besøgende handlinger på vores virksomheds hjemmeside i form af cookies som beskrevet nedenfor i artiklen om elektroniske kommunikationsmidler og mobilapplikationer);

b) udbud af produkter og tjenesteydelser Dette omfatter især distribution af informationer, udbud af produkter og tjenester fra vores firma og andre parter, herunder produkt- og serviceydelser rettet mod bestemte kunder, alle via forskellige kanaler, f.eks. via post, elektroniske midler (herunder elektronisk post og meddelelser sendt til mobilenheder via et telefonnummer) eller via telefon via et websted. I disse tilfælde har vores virksomhed i et vist omfang også ret til at tilbyde produkter og tjenesteydelser til kunder uden at få deres samtykke; Hvis det følger af loven, vil du i denne henseende blive informeret om din ret til at udtrykke din uenighed med yderligere tilbud om produkter eller tjenester. I den henseende kan dine personoplysninger også videresendes til tredjeparter med det formål at distribuere information og tilbyde produkter og tjenester fra sådanne tredjeparter. Flere detaljer er angivet nedenfor i disse principper.

2.3. Omfanget af behandlede klient personoplysninger

Vores firma behandler dine personoplysninger i et omfang som nødvendigt for at opfylde ovenstående formål. Vi behandler især kontakt- og identifikationsdata. Nærmere oplysninger om omfanget af behandlede personoplysninger hos klienter er angivet i bilag 1 til disse principper.

2.4. Personlige databehandlingsmetoder

Metoden, hvordan vores firma behandler dine personlige data, omfatter både manuel og automatiseret behandling, herunder algoritmisk behandling, i vores virksomheds informationssystemer.

Dine personoplysninger behandles hovedsageligt af medarbejdere i vores firma og i det omfang det kræves af tredjemand. Inden enhver offentliggørelse af dine personoplysninger til en tredjepart indgås der altid en skriftlig aftale med tredjemand, der indeholder de samme garantier for personoplysninger som vores firma overholder sine lovmæssige forpligtelser.

2.5. Modtagere af personlige data

Dine personlige oplysninger stilles til rådighed specielt til vores firmaets medarbejdere i forbindelse med udførelsen af ​​deres faglige opgaver, der kræver arbejde med kundedata, dog kun i et omfang, der er nødvendigt i den konkrete sag og i overensstemmelse med alle sikkerhedsforanstaltninger.

Derudover oplyses dine personoplysninger til tredjeparter, der deltager i behandlingen af ​​personoplysninger hos vores firmaets kunder, eller sådanne personoplysninger kan stilles til rådighed for dem af andre grunde i overensstemmelse med loven. Inden enhver offentliggørelse af dine personlige oplysninger til en tredjepart indgås der altid en skriftlig aftale med tredjemand om at fastsætte behandling af personoplysninger på en måde, der indeholder de samme garantier for personoplysninger som vores firma overholder i overensstemmelse med sine lovmæssige forpligtelser.

2.5.1. I overensstemmelse med gældende lovgivning har vores firma ret eller direkte, uden dit samtykke, forpligtet til at videregive dine personlige oplysninger til:

 • relevante statslige myndigheder, domstole og retshåndhævende myndigheder med henblik på at opfylde deres forpligtelser og med henblik på fuldbyrdelse af domme
 • andre parter i et omfang fastsat i lovgivningen, som for tredjemand med henblik på indsamling af vores tilgodehavender hos kunder.

2.5.2. Med forbehold af dit samtykke giver vi os ret til at bortskaffe med oplysninger, der repræsenterer personoplysningerne i det relevante omfang, vi oplyser også dine personlige oplysninger til Easy Software ltd. med det formål at distribuere information, tilbyde produkter og tjenester fra vores firma, beskyttelse af vores selskabs rettigheder og interesser og kundeservice.

2.6. Offentliggørelse af personoplysninger til udenlandske lande

Dine personoplysninger behandles på Den Tjekkiske Republiks og andre EU-staters område, hvor internationale koncernenheder sidder, og som har samme personoplysningsstandard som Tjekkiet. Hverken vores virksomhed eller de enheder, der deltager i behandlingen af ​​klientens personoplysninger, afslører personlige data fra klienter til lande uden for EU.

2.7. Termen for personlig databehandling

Vores firma behandlede kun personoplysninger af kunder for en tid, der er nødvendig med hensyn til formålet med behandlingen. Fra tid til anden vurderer vi eksistensen af ​​behovet for at behandle visse personlige data, der kræves til et bestemt formål. Når vi opdager, at dataene ikke længere er nødvendige for ethvert af de formål, som de er blevet behandlet for, ødelægger vi dataene. Men med hensyn til visse formål med personlig databehandling har vi internt evalueret det sædvanlige anvendelsesområde for personoplysninger, efter at vi har udtømt, hvor meget vi nøje vurderer behovet for at behandle sådanne personoplysninger til det specifikke formål. I den henseende gælder det også, at personoplysninger behandles med det formål at:

(a) Udførelsen af ​​kontrakter behandles i løbet af kontraktforholdet med kunden så er de relevante personoplysninger normalt anvendelige i ti år;

b) udbud af varer og tjenesteydelser behandles i løbet af kontraktforholdet så er de relevante personoplysninger normalt anvendelige i ti år; hvis personoplysninger afsløres i denne henseende til tredjeparter, defineres behandlingsperioden af ​​tredjemand i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler angivet i disse principper

c) kundeservice behandles i løbet af kontraktforholdet med kunden Så er de relevante personoplysninger normalt anvendelige i ti år.

2.8. Ret til at tilbagekalde samtykke

I disse principper forsøgte vi at forklare, hvorfor vi har brug for dine personlige data, og at vi i visse tilfælde kun kan behandle dem med Deres samtykke. Du er ikke forpligtet til at give vores firma tilladelse til at behandle dine personlige oplysninger, og du har også ret til at tilbagekalde dit samtykke. På dette tidspunkt vil vi gerne minde om, at vi også har ret til at behandle nogle personoplysninger til bestemte formål uden dit samtykke. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, afbryder vi behandlingen af ​​de relevante personoplysninger med det formål at kræve det relevante samtykke. Vi kan dog være berettiget eller endog forpligtet til at behandle de samme personoplysninger til andre formål.

Hvis du nægter at give eller tilbagekalde dit samtykke, kan vi:

(a) tilpasser derfor tilgængeligheden, omfanget eller betingelserne for vores produkter eller tjenester, eller

(b) nægte at forsyne dig med vores produkter eller tjenester, når vi har opdaget, at et sådant samtykke er nødvendigt for at levere produktet eller tjenesten på de givne vilkår.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til behandling af personoplysninger, henvises til vores afdelinger, send os et brev til Company, Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX London, Storbritannien, eller via e-mail: info@easysoftware.com eller via formular på websiderne af Easy Software.

2.9. Kilder til personoplysninger

Vi henter personlige data fra kunder især fra:

(a) kunderne direkte, som f.eks. ved indgåelse af kontrakter vedrørende leverede selskabets produkter eller tjenester og / eller indirekte, såsom under brug af selskabets produkter eller tjenester af kunderne eller som en del af oplysningen om selskabets produkter og Tjenester til rådighed for kunderne, såsom gennem selskabets hjemmeside mv .;

(b) potentielle kunder, der er interesseret i tjenester i vores firma som led i markedsføringsbegivenheder og kampagner

(c) egne aktiviteter gennem behandling og evaluering af øvrige personoplysninger fra kunderne.

2.10. Din ret til at bede om adgang til personlige data og beskyttelse af kunders rettigheder

Hvis du beder os om oplysninger i forbindelse med behandlingen af ​​dine personlige data, giver vi dig alle oplysninger om de data, vi behandler om dig uden unødig forsinkelse. For at give disse oplysninger er vi berettiget til at kræve en rimelig kompensation for de afholdte omkostninger for at give oplysningerne. Hvis du finder ud af, eller tror, ​​at vores virksomhed eller en tredjepart, der deltager i behandlingen af ​​data, behandler dine personlige data i strid med beskyttelsen af dit privatliv og / eller i strid med loven, især hvis dine personlige data er unøjagtige, kan du:

(a) anmode om en forklaring fra vores firma eller den tredjepart, der deltager i behandlingen af ​​data

(b) anmode om afhjælpning af den defekte tilstand Du kan især anmode om korrektion eller ændring af personoplysningerne. Hvis det er nødvendigt, bliver dataene midlertidigt blokeret eller ødelagt.

Hvis vi finder din anmodning legitim, fjerner vores firma eller tredjepart, der deltager i behandlingen af ​​data, den defekte tilstand gratis og straks.

2.11. Virksomhed som processor af personoplysninger

I visse tilfælde håndterer vores firma også klientens personlige data ved tilladelse fra en anden part (en anden administrator). Disse tilfælde omfatter f.eks. Samarbejde med Easy Software ltd., For tredjepartsprodukter eller -tjenester eller samarbejde med tredjepart. For detaljerede oplysninger er det altid nødvendigt at kontakte den særlige administrator af personlige data, medmindre vores firma er bemyndiget til at give oplysninger i den konkrete sag.

2.12. Elektroniske kommunikationsmidler og mobile applikationer

Som led i kundepleje udvikler vores firma teknologier, der gør det muligt for dig at bruge moderne elektroniske kommunikationsmidler og mobile applikationer til at bruge vores virksomheds produkter og tjenester. Disse omfatter især tjenester i forbindelse med brugen af ​​internettet, sociale netværk og forskellige mobile applikationer.

Sociale netværk. Du kan også kontakte os via forskellige sociale netværk. Vi bruger især disse kommunikationskanaler som marketingværktøjer; Vores produkter og tjenester leveres ikke på nuværende tidspunkt via sociale netværk.

Cookies. Vi bruger også cookies, når vi leverer vores produkter og tjenester. Cookies er små tekstfiler, der er gemt på brugerens computer, efter at du har lagt et websted for første gang. Disse filer letter identifikation af, hvordan de besøgende arbejder med indholdet på vores hjemmeside, hvilket hjælper os med at forfølge en mere venlig kommunikation med vores besøgende på internettet eller en mere effektiv markedsføring. Mere information om cookies er tilgængelig på vores hjemmeside.

2.13. principper

Disse principper er gyldige og effektive fra ___________. Den nuværende version af principperne udgives på vores selskabs hjemmeside og findes også på vores filialer.

Bilag 1 - Anvendelsesområde for behandlede personoplysninger

Identifikationsdata - disse omfatter data som navn, efternavn, dato, email, telefonnummer, arbejdsgiver eller. repræsenteret selskab for klienter, der er fysiske personer - iværksættere, også identifikationsnummer og skatte-id. Andre mulige identifikationsdata omfatter for eksempel oplysninger om IP-adressen på den anvendte computer og filer med specifikke godkendelsesdata, som vi accepterer at bruge

Kontaktdata - navn, efternavn, kontaktadresser, telefonnumre, e-mailadresser eller andre lignende kontaktdata. Andre lignende kontaktdata kan være IP-adressen på den anvendte computer og filer med specifikke godkendelsesdata, som vi accepterer at bruge.

I tilfælde af at du trækker en indgivet ansøgning om et produkt eller en tjeneste, behandler vi også ansøgningsudtagningsdatoen sammen med de data, der er givet før tilbagekaldelsen.

Data, der opstår som følge af opfyldelsen af ​​forpligtelser i henhold til kontrakter - afhængigt af arten af ​​den leverede vare eller tjeneste, behandler vi oplysninger relateret til den leverede vare eller tjenesteydelse. I denne kategori behandler vi personoplysninger som kontraktperioden, ________

Personlige data, der er erhvervet i forbindelse med levering af vores produkter eller tjenester - herunder personoplysninger, der er erhvervet under vores interaktioner. Disse omfatter især:

(i) data, der tjener til at sikre kommunikation

(ii) optegnelser over dit foretrukne kommunikationssprog, udtrykt interesse for et produkt eller en tjeneste, dine investeringsstrategier eller dine specifikke krav, der er meddelt os.

Prøv Easy Project i 30 dages gratis prøveperiode

Fuldstændige funktioner, SSL-beskyttet, daglige backups, i din geolocation